Fusteries.cat

Nota legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta política de privacitat, SendGift S.L. (En endavant, "Fusteries.cat") informa als Usuaris (en endavant, "Usuari" o "Usuaris") del Lloc Web www.fusteries.cat (en endavant, el "Lloc Web") sobre el tractament de les dades de caràcter personal recollides dels Usuaris en el Lloc Web, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Fusteries.cat les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre els mateixos durant el seu accés i ús del Lloc Web.
Les úniques dades personals a les que Fusteries.cat tindrà accés a través del Lloc Web seran aquelles que l'Usuari faciliti voluntàriament i que seran tractades d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, "LOPDGDD") i amb el Reglament de Protecció de Dades Personals de la UE 679/16 (des d'ara "RGPD"), i la seva normativa de desenvolupament. En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que per a l'alta i registre en els serveis oferts a través del Lloc Web se li demanaran dades de caràcter personal, la recollida d'alguna dels quals resulta del tot necessària per a la prestació dels serveis que l'Usuari hagi pogut sol·licitar.
En compliment de la normativa vigent, Fusteries.cat manifesta expressament que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva possible pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

1. Tractament i finalitat de dades de caràcter personal facilitades a través del Lloc Web
De conformitat amb el que disposa la normativa de protecció de dades, Fusteries.cat, amb domicili al Carrer Raval Convent 6, 25200, Guissona (Espanya), informa a tots els Usuaris del Lloc web que facilitin les seves dades personals i que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de Fusteries.cat. En aquest sentit, l'Usuari en el moment de registre, així com durant el procés de compra d'algun servei i/o producte ofert per Fusteries.cat en el Lloc Web, facilita una sèrie de dades de caràcter personal a Fusteries .cat amb les següents finalitats:

L'Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant Fusteries.cat el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les dades, Fusteries.cat sol·licita als Usuaris que ho comuniquin el més aviat possible per tal de mantenir-les actualitzades. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals. En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, garanteix que ha recaptat el consentiment exprés del titular d'aquestes dades per procedir a la comunicació de les mateixes a Fusteries.cat amb les finalitats de tractament que es recullen en aquesta Política de Privacitat.

2. Legitimació per al tractament de les dades
La base legal per al tractament de les dades de l'Usuari és la prestació i execució dels serveis contractats per l'Usuari. Sense perjudici que l'enviament de comunicacions comercials estigui basat en el consentiment específic que en el moment de la recollida de les seves dades ens hagi proporcionat, l’enviament de comunicacions comercials es troba legitimat per l'existència d'una relació contractual prèvia entre les parts. D'aquesta manera, de no voler seguir rebent comunicacions comercials de Fusteries.cat, l'Usuari podrà comunicar-ho a Fusteries.cat a través de qualsevol de les adreces de contacte esmentades en el Lloc Web, sense que la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de la prestació de serveis subscrita entre les parts.

3. Drets en relació a les dades personals facilitades
En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si és el cas, el dret de portabilitat i limitació del tractament, recollits en el RGPD, dirigint-se a: Carrer Raval Convent 6, 25200, Guissona (Spain ), o mitjançant correu electrònic a legal@fusteries.cat. Conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, aquesta sol·licitud ha de contenir les dades de l'afectat: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat i petició en què es concreta la sol·licitud. De la mateixa manera, el consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials pot ser revocat per l'Usuari en qualsevol moment mitjançant petició a Fusteries.cat, a l'adreça recollida a l'inici d'aquesta clàusula, o bé a l'adreça de correu electrònic legal@fusteries. cat. En qualsevol cas, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels seus drets, indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".

4. Canvis en la política de privacitat Fusteries.cat es reserva el dret a modificar, actualitzar i/o adaptar la Política de Privacitat a qualsevol canvi en la legislació aplicable o en la interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o introduir qualsevol canvi que es consideri rellevant o apropiat per part de Fusteries.cat. Fusteries.cat notificarà als Usuaris qualsevol canvi a la Política de Privacitat mitjançant un avís al Lloc Web i serán aplicables desde la data efectiva de publicació.

POLÍTICA DE COOKIES


Aquest lloc web utilitza una tecnologia anomenada "cookies" amb la finalitat de recaptar informació sobre el seu ús. Les cookies són petits dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades que s'instal·len en el seu equip informàtic amb les finalitats aquí expressades; en cap cas les nostres cookies tractaran dades personals o que comprometin la seva privacitat.

Consentiment Amb l'ús d'aquest lloc web Vostè. consenteix i està d'acord que allotgem aquestes cookies al seu ordinador o dispositiu per als fins aquí expressats. Si decideix no acceptar les nostres cookies, podrà continuar utilitzant el nostre lloc web de la forma habitual, encara que és possible que la seva experiència d'usuari es vegi lleugerament perjudicada.

Tipus de Cookies i finalitat
A continuació Fusteries.cat exposa el tipus de cookies utilitzades en el lloc web, així com la seva finalitat i, si s’escau, les cookies utilitzades de tercers (proveïdor de servei):

Aquest lloc web utilitza les cookies pròpies següents:
Cookies d'autenticació o identificació d'usuari: Autenticar els usuaris en el nostre sistema.
Cookies de personalització de la interfície d'usuari: Guardar l'idioma preferit per l'usuari.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:
Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquest web. A l'utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de ser comunicat directament a Google. Facebook Píxel: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquest web. A l'utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Facebook. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de ser comunicat directament a Facebook.

Desinstal·lació de Cookies
El seu navegador, de vegades, pot generar un missatge instantani que li brindarà la possibilitat d'oposar-se a la instal·lació d'aquestes cookies. En el supòsit que el seu navegador no li faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, podrà inhibir la instal·lació de les mateixes seguint les instruccions del seu navegador. Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu ordinador. Podeu trobar informació sobre com fer-ho en les següents adreces:

Firefox Chrome Explorer Safari

Canvis en la Política de Cookies.
En qualsevol moment Fusteries.cat pot modificar la política de cookies pel que li preguem que la consulti de manera periòdica ja que es poden produir canvis.

TÉRMINOS Y CONDICIONES


1. Titularitat del Portal
SendGift S.L. (En endavant, "Fusteries.cat"), amb NIF B01625938, domicili social: Carrer Raval Convent 6, 25200, Guissona (Espanya) i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida. Si desitja contactar amb Fusteries.cat pot fer-ho a través del correu electrònic support@fusteries.cat. Fusteries.cat és la companyia titular del portal web www.fusteries.cat (en endavant, el "Lloc Web"). El terme Lloc web fa referència i inclou, tant la part visible durant la navegació (part pública), així com qualsevol zona o navegació de caràcter privat (únicament visible per a Usuaris Registrats, terme definit posteriorment).

Així, els presents termes i condicions regulen les condicions aplicables a la navegació pels usuaris dins el Lloc Web. Fusteries.cat posa aquest lloc web a disposició dels usuaris amb la finalitat de proporcionar informació útil sobre les activitats i serveis oferts per l'empresa i permetre la compra dels serveis oferts en cada moment a través del Lloc Web (en endavant, el/els "Servei(s)"). Es defineix com a usuari (en endavant, "Usuari" o els "Usuaris") a la persona que interactua dins el lloc web. com (i) usuari registrat que ha comprat algun dels serveis, (ii) usuari registrat, però que no ha comprat cap servei, o (iii) usuari que navega dins el Lloc web. Els dos primers Usuaris esmentats (i) i (ii) seran identificats també en aquests termes i condicions amb la denominació d'usuari registrat (en endavant, el/s "Usuari(s) Registrat(s)"). Ser usuari implica l'acceptació d'aquests termes i condicions (en endavant, els "Termes i Condicions") que regulen expressament les relacions contractuals sorgides entre Fusteries.cat i els tercers que contractin productes o serveis oferts en el Lloc Web.

2. Objecte i àmbit d'aplicació
A continuació descriurem les condicions que regulen l'adquisició dels productes a través del Lloc Web i les obligacions i drets derivats de la subscripció d'aquests serveis. L'adquisició dels productes haurà d'efectuar segons les instruccions esmentades en aquests Termes i Condicions, així com qualssevol altres condicions específiques que s'indiquin en pantalla durant la navegació o de qualsevol altra manera, de manera que l'usuari registrat declara conèixer i acceptar aquests tràmits com necessaris per a accedir als serveis oferts en el Lloc Web.

3. Tràmits per a l'adquisició dels Serveis
Per adquirir els serveis oferts a través del Lloc Web, l'Usuari haurà de, amb caràcter previ, llegir detingudament aquests termes i condicions. Els serveis oferts en el Lloc Web, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran a les pantalles explicatives de cada un d'ells. El preu indicat en pantalla serà mostrat en euros o en dòlars i inclourà els impostos indirectes aplicables, llevat que s'estableixi el contrari. Aquest preu serà en tot moment el vigent quan l'Usuari realitzi la compra, excepte error tipogràfic. Fusteries.cat regularment realitza campanyes promocionals que poden incloure descomptes en el preu dels serveis, per exemple, a través de cupons o descomptes. En el moment del pagament es poden introduir codis de descompte o qualsevol altre mètode que estableixi Fusteries.cat, que redueixin el preu de la comanda a la quantitat que s'hagi establert prèviament.

Per a l'adquisició dels serveis en el Lloc Web, l'Usuari haurà de seleccionar el servei desitjat i seleccionar el botó "Compra" o expressió similar i procedir a completar la informació requerida per realitzar el pagament. Per això, prèviament haurà de comprovar les característiques exposades en el Lloc Web sobre el servei en concret, preu, o impostos aplicables si n'hi ha, per valorar si aquest s'adequa a les seves necessitats. Posteriorment, Fusteries.cat sol·licitarà que l'Usuari introdueixi certes dades en el Lloc Web, mitjançant l'emplenament d'un formulari electrònic, sent necessari que aquest faciliti totes les dades que estiguessin marcades com a obligatòries mitjançant un asterisc(*). A la Política de Privacitat adoptada per Fusteries.cat es determina com es durà a terme el tractament de les dades personals dels Usuaris del Lloc Web. L'Usuari rebrà en pantalla les condicions de l'adquisició i haurà d'acceptar-les per continuar amb la seva compra. El pagament del preu del servei adquirit en el lloc web es realitzarà mitjançant el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, mitjançant domiciliació bancària, o a través de qualsevol altre mitjà de pagament que en cada moment s'habiliti en el Lloc Web.

4. Característiques, garantia i desistiment Característiques
El lloc web ofereix serveis digitals per a empreses. L'usuari registrat tindrà accés a una àrea client on podrà personalitzar el seu perfil, modificar les dades que prèviament hagi introduït durant el procés de registre i consultar tot tipus d'informació relacionada amb Fusteries.cat. Fusteries.cat no es responsabilitza del contingut, fotografíes o qualsevol altre tipus d’informació que un Usuari Registrat pugui afegir a la seva àrea client una vegada ha estat registrat al Lloc Web. Encara que si es necessari, Fusteries.cat es reserva el dret a cancel·lar el compte de qualsevol Usuari Registrat que en fa un mal ús i l’utilitza per qualsevol acció no esmentada anteriorment.

Fusteries.cat prestarà els serveis amb la màxima eficiència possible, donats els mitjans i les tecnologies actualment existents. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que Fusteries.cat no pot garantir plenament la fiabilitat, continuïtat, utilitat, absència d’errors i/o programari nociu, o veracitat absoluta de tota la informació i/o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat dels continguts posats a disposició a través del mateix. Fusteries.cat no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència de components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iii) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin; (iv) els danys o perjudicis que causa a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que Fusteries.cat estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Sense perjudici de l'anterior, Fusteries.cat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de components nocius. Fusteries.cat no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquesta (notícies externes, opinions d'usuaris, etc.). Fusteries.cat no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les esmentades informacions. En cap cas, els esmentats continguts, opinions, comentaris i/o enllaços seran considerats com a recomanació, patrocini, promoció o publicitat per part de Fusteries.cat.

Fusteries.cat no respondrà per causes alienes al seu control, entre les quals poden enumerar de manera no limitadora: força major, problemes d'accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del Lloc Web, accions o omissions de tercers, qualsevol fet relacionat amb la contractació o no dels Usuaris del Lloc Web, etc. En tots els casos referits, aliens al control i la diligència deguda per Fusteries.cat, no hi haurà lloc a indemnització de Fusteries.cat als Usuari per danys o perjudicis, en la mesura que així ho permeti la legislació vigent. El no exercici o execució per part de Fusteries.cat de qualsevol dret o disposició continguda en els presents Termes i Condicions no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

Dret de Desistiment L'Article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, "TRLGDCU") estableix les excepcions al dret de desistiment, establint que "el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a: [...] m) el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment. "A més, el mateix article 59 bis del TRLGDCU, defineix "i) «contingut digital «: les dades produïdes i subministrades en format digital." A la vegada, la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2011 sobre els drets dels consumidors (19) estableix que: "Per contingut digital s'han d'entendre les dades produïdes i subministrades en format digital, com programes, aplicacions, jocs, música, vídeos o textos informàtics independentment de si s'accedeix a ells a través de descàrrega o emissió en temps real, d’un suport material o per altres mitjans. "

5. Obligacions de Fusteries.cat Fusteries.cat es compromet a complir amb les següents obligacions:

Posar a disposició de l'Usuari en el Lloc Web la informació necessària relativa als serveis a adquirir.

Emprar tota l'atenció i professionalitat que es considerin raonables per a la prestació dels serveis que ofereix.

6. Responsabilitats
L'Usuari serà responsable de:
Tots aquells actes que contravinguin el que disposa en aquests Termes i Condicions, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Qualsevol acte que es realitza de manera diferent al que Fusteries.cat designés en les seves indicacions o instruccions sobre la utilització del Lloc Web i la compra d'un servei.

La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què emplenar cadascun dels formularis que Fusteries.cat exposa en el Lloc Web.

Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l'usuari perdés, revelés, descurés o, de qualsevol manera, deixés que un tercer conegués les seves dades personals, necessaris per al registre en el Lloc Web de Fusteries.cat o la compra d'un Servei.

Utilitzar el lloc web de manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament.

La correcta custòdia de les seves contrasenyes i credencials, les quals no podrà compartir amb cap altra persona en cap moment.
Utilitza el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.

Utilitzar el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris.

Alterar o modificar, totalment o parcialment el lloc web, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra les funcions o serveis de la mateixa.

Accedir, o intentar accedir, sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, als servidors de Fusteries.cat, o als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà del pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

Vulnerar, o intentar vulnerar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web.

Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o que estigui legalment permès.

Transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

Vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Fusteries.cat o a tercers, per exemple, distribuint o explotant de qualsevol forma els continguts obtinguts a través de Fusteries.cat.

Realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus i emprar els continguts i serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web amb qualsevol tipus de finalitat publicitària i, especialment, per a remetre publicitat , comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats individualitzats o dirigits a una pluralitat de persones, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Fer-se passar per una altra persona o Usuari en l’utilització del Lloc Web.

En tots els casos referits, aliens al control de Fusteries.cat, no hi haurà lloc per una indemnització de Fusteries.cat a l'Usuari per danys o perjudicis, en la mesura que així ho permeti la legislació vigent. Per contra, l'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que Fusteries.cat pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l'Usuari. Per la seva banda, Fusteries.cat no respondrà dels danys o perjudicis que el mal ús del Lloc Web i el seu contingut poguessin causar a l'Usuari o a un tercer, per causes no imputables a Fusteries.cat. En qualsevol cas, la responsabilitat que se li pugui exigir a Fusteries.cat per l'Usuari quedarà limitada al preu del servei adquirit per l'Usuari. En particular, Fusteries.cat exclou expressament de la prestació dels seus serveis les següents garanties i responsabilitats: Fusteries.cat es reserva el dret a eliminar qualsevol contingut que pugui danyar la seva imatge, pugui ocasionar un perjudici comercial i pugui atemptar contra la dignitat dels membres de la comunitat o altres persones afectades.

Fusteries.cat es reserva el dret a interrompre l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat , de control, de manteniment o per qualsevol altra causa fundada. En conseqüència, Fusteries.cat no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del Lloc Web ni dels serveis oferts, de manera que la utilització dels mateixos es durà a terme pel propi compte i risc dels Usuaris del Lloc Web.

Fusteries.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del Lloc Web. En tot cas, Fusteries.cat durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de suposats problemes tècnics.

Fusteries.cat posarà tots els mitjans al seu abast per protegir les dades allotjades en els seus servidors. En cas que qualsevol persona física o jurídica accedeixi a aquestes dades de forma lícita o il·lícita i faci un ús indegut d'aquesta informació, s’haurà d'atendre a la normativa legal vigent.

Fusteries.cat no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l'accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitades pels Usuaris o tercers que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin vicis, defectes o virus informàtics o rutina de programari similar.

En qualsevol cas, Fusteries.cat no assumeix responsabilitats pels continguts i informacions aliens a el Lloc Web que no siguin gestionades per ell mateix. Fusteries.cat no té coneixement de continguts allotjats en el Lloc Web contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin vicis, defectes, virus informàtics o rutina de programari similar.

Fusteries.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'el coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris, ni de l'ús que facin del Lloc Web a través d'aquestes dades.

Fusteries.cat podrà comercialitzar espais publicitaris (banners, patrocinis) o realitzar col·laboracions en el Lloc Web. En cas que les empreses anunciants o col·laboradores recullin dades de caràcter personal dels usuaris (mitjançant un link o a través d'un registre específic desenvolupat per a aquest efecte), seran aquestes empreses les responsables de complir la normativa de protecció de dades.

Fusteries.cat no es fa responsable de l'incompliment d'anuncis de descomptes i promocions per part d'empreses, marques, institucions i altres entitats amb o sense ànim de lucre que decideixin anunciar-se en el lloc web. Seran aquestes empreses i entitats les responsables de complir amb aquestes promocions i descomptes, no fent-se responsable Fusteries.cat dels danys i perjudicis que l'incompliment d'aquestes promocions i descomptes pugui ocasionar en els Usuaris.

7. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, vídeos, dissenys, dibuixos, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible de generar drets de propietat intel·lectual, industrial o la pròpia imatge, són titularitat de Fusteries.cat, o de tercers amb els que s'hagi arribat a un acord per a la seva explotació. En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part d'un Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de Fusteries.cat. L'Usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins d'un àmbit estrictament domèstic.

Tota referència a marques, noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Fusteries.cat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Fusteries.cat o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació contraria, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts, confereix a l'Usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis oferts en el Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, el lloc web i/o la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, entre els quals s'inclouen de manera enunciativa i no taxativa, textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software , combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, sense perjudici dels drets que terceres persones poguessin tenir sobre qualsevol dels elements que integren el contingut. Tot això, sense perjudici de comptar amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de Fusteries.cat o, si escau, del titular dels drets corresponents. Així mateix, i per raons de seguretat, no està permès utilitzar "frames" o mecanismes que alterin o variïn el disseny, configuració original o continguts del Lloc Web.

Cap dels continguts allotjats en el Lloc Web es poden descarregar, reproduir o utilitzar, en cap altre dispositiu o lloc diferent al Lloc Web, tret que s'hagi habilitat per Fusteries.cat el mitjà per fer-ho. Si l'usuari té coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis, error de seguretat o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a Fusteries.cat a través de l’adreça de correu electrònic legal@fusteries.cat perquè pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes. Fusteries.cat verificarà aquest informe el més aviat possible, i adoptarà les mesures que consideri oportunes. De la mateixa manera, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a legal@fusteries.cat amb la següent informació: Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal. Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.

Relat detallat dels drets suposadament infringits per Fusteries.cat, així com la seva localització exacta dins del Lloc Web. Declaració expressa per part del reclamant de que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

8. Enllaços
8.1. Enllaços a altres llocs web (enllaços sortints) En el cas que, en el Lloc Web, l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. Fusteries.cat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, Fusteries.cat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament amb Fusteries.cat a l'efecte de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Fusteries.cat i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços a altres llocs web amb destinació al Lloc Web (enllaços entrants) Fusteries.cat posa a disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als Usuaris accedir al lloc web a través dels canals i pàgines oficials que Fusteries.cat manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (per exemple Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.). La inclusió d'aquests enllaços al lloc web té com a únic objectiu facilitar als Usuaris l'accés a la Web i als serveis prestats en la mateixa. L'establiment d'aquests enllaços no implica l'existència de cap relació entre Fusteries.cat i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma des de la qual s'enllaça, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de Fusteries.cat dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas Fusteries.cat comparteix amb Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus Usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en els presents Termes i Condicions, així com en la Política de Privadesa del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint Fusteries.cat en aquest procés. L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora de control de Fusteries.cat. A l'accedir a aquestes xarxes externes, l'Usuari accedeix a un entorn no controlat per Fusteries.cat, de manera que aquesta entitat no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns. Amb independència dels enllaços establerts per Fusteries.cat, si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web, haurà d'atenir-se a les següents estipulacions:

L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de Fusteries.cat. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció www.fusteries.cat i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que Fusteries.cat ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part del seu web o dins d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que s’estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que Fusteries.cat hagi autoritzat aquest enllaç, llevat que Fusteries.cat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina a la pàgina web correctament desitja incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de Fusteries.cat, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

Fusteries.cat no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

Fusteries.cat no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.

Fusteries.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. Durada i modificació
La vigència temporal d'aquests Termes i Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificats total o parcialment. Fusteries.cat comunicarà als Usuaris la modificació dels presents Termes i Condicions amb, almenys, 15 dies a l'efectiva modificació dels mateixos. L'acceptació de la compra dels Serveis pels Usuaris es regularà pels Termes i Condicions publicats en aquest moment en el Lloc Web.

10. Política de privacitat. Qualsevol dada de caràcter personal que els Usuaris facilitin durant l'ús del Lloc Web serà tractat conforme a la nostra política de privacitat

11. Legislació aplicable i jurisdicció.
La contractació de qualsevol servei a través del Lloc Web es regirà per la legislació espanyola, que s'aplicarà en aquests Termes i Condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts, en relació amb el compliment o el contingut dels presents Termes i Condicions, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre tal discrepància o reclamació dins el termini màxim d'un mes, comptat a partir de la data en què qualsevol d'elles notifiqui formalment a l'altra la discrepància sorgida, o notifiqui la reclamació. No obstant això, en el supòsit que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins del termini màxim assenyalat i només en casos en què la normativa prevegi la possibilitat de les parts de sotmetre’s a un fur, Fusteries.cat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre'ls, sotmeten la decisió de l'assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).